Lhurgoyf

Lhurgoyf

Dosimeter radiation measurement instrument. Dosimeter - radiation measurement instrument, photo taken at Chernobyl nuclear power plant Stock PhotosDosimeter radiation measurement instrument. Dosimeter - radiation measurement instrument, photo taken at Chernobyl nuclear power plant